Hi!
My name is Evelyne. I'm a goldsmith by degree and a passionate creative person.
10 years ago I decided to follow my dream and start my own business. It's been quite the adventure but I love the road I've taken thusfar, and don't mind a bump here and there. 
I love making jewelry, whether it's custom made orders, my handmade silver and gold collections  or my handpicked assembled brass collections.
I love making little treasures that bring a smile to your face and a bit of colour to your day.
Welcome to my little world!
 
Algemene voorwaarden
 

De Verkoper

 

Studio Peloeze is gevestigd in België met ondernemingsnummer BE 0845 750 225

Adres: Potterstraat 59 - 9170 Sint-Pauwels,

Contact: hello@studiopeloeze.be of +32 472 71 38 43

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden,

 

Prijzen

 

De prijzen vermeld op de website zijn in euro, inclusief BTW, maar exclusief verzendingskosten en andere extra’s, Ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden en op de dag dat de bestelling geplaatst wordt,

Alle prijzen zijn per stuk, tenzij anders aangegeven,

 

​studio peloeze houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren, Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil,

 

studio peloeze kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn zoals bvb als gevolg van materiële, invoer-, zet- of drukfouten,

 

Productfoto’s zijn illustratief bedoeld, Informatie over de artikelen is steeds indicatief en kleurschakeringen kunnen licht afwijken van echte kleuren, Er wordt op de website zoveel mogelijk informatie gegeven, Indien de koper specifieke vragen heeft omtrent een welbepaald product, kan er een mail naar de verkoper gestuurd worden,

 

Verzendingskosten

 

​ Algemeen gelden volgende regels:

* Een verzending in BelgiË kost 3,50 euro om te verzenden met de Post, 

* Voor verzendingen buiten BelgiË worden de prijzen naargelang de grootte van het pakket met de klant afgesproken,

​* Bestellingen kunnen steeds opgehaald worden in Sint-Pauwels (hierdoor vervallen de verzendingskosten en wordt de bestelling contant betaald), Klanten kunnen hiervoor een mailtje sturen om af te spreken,

* Er kunnen ook gift cards aangekocht worden via de website die opgestuurd worden (2,5 euro voor de verzending),

 

Bestelling

 

Een bestelling wordt geplaatst via de webshop, Op de laatste pagina van het winkelmandje vindt de koper een overzicht van het te betalen bedrag en de bestelnummer, Er wordt geen bevestigingsmail gestuurd, wel een bedankingsmail, Bij vragen over de bestelling kan er steeds gemaild worden naar peloeze@mail,be,

 

Betaling

 

Wanneer u een bestelling plaatst bij studio peloeze, wordt deze voor u voor een totaal van 14 kalenderdagen gereserveerd, Indien u binnen een week nog niet tot overschrijving bent overgegaan, krijgt u van ons een vriendelijke herinneringsmail, Indien wij 14 dagen na deze herinneringsmail nog steeds geen betaling ontvangen hebben, wordt het artikel terug te koop gesteld,

Betaling kan op 3 verschillende manieren:

studio peloeze werkt samen met Stripe en Paypal, Deze betaalplatformen zijn geïntegreerd in de webshop, We krijgen meteen melding van de betaling,

De koper kan ook voor “offline betalen” kiezen, Hierbij dient de koper het juiste bedrag zo snel mogelijk te storten op BE 78063950595486 met vermelding van het bestelnummer dat hij op het einde van de afrekening (overzicht) te zien krijgt,

 

Levering

 

studio peloeze probeert een zo snel mogelijke levering te verzekeren, De termijnen hieronder zijn echter indicatief en worden louter ter aanwijzing gegeven, studio peloeze kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om,

De koper bezorgt aan studio Peloeze het leveringsadres, Indien dit adres foutief blijkt te zijn, valt dit onder verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend, 

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding,

 

Leveringstermijn

 

Voor België bedraagt de leveringstermijn (na betaling) ongeveer een week, Bij vergulde en handgemaakte juwelen kan de levertijd langer zijn, we schatten ongeveer 3 a 4 weken na het plaatsen van de bestelling Het pakje wordt door de postbode in je brievenbus gestoken,

studio peloeze kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door Bpost, Overeenkomstig de wet “kopen op afstand” bedraagt de maximale levertijd dertig dagen, tenzij anders overeengekomen, Indien deze leveringsperiode niet haalbaar is, dient studio peloeze de koper hiervan tijdig te verwittigen en heeft de koper het recht de bestelling te annuleren, zonder bijkomende kosten, Eventueel reeds betaalde bedragen worden in dat geval binnen de dertig dagen terugbetaald,

 

Reparatie

 

​De juwelen van studio peloeze zijn van goede kwaliteit maar als er toch iets misgaat en u kunt aantonen dat het buiten uw schuld om gebeurd is, dan heeft u een garantie van Éen maand na ontvangst, Reparaties zijn in dit geval kosteloos (als u alle onderdelen goed bijgehouden heeft), De verzendingskosten zijn wel voor rekening van de koper,

Reparaties na deze periode worden in rekening gebracht,

Handgemaakte juwelen die verguld geweest zijn zullen na reparatie weer verguld moeten worden - de desbetreffende kosten worden op de koper verhaald

De koper stuurt voor de juwelen ter reparatie op te sturen, eerst een mail naar hello@studiopeloeze.be om verdere afspraken te maken,

Er is geen garantie op het verkleuren van metalen onderdelen, Deze verkleuring is natuurlijk en hangt af van de zuurtegraad van uw huid, Op de website vindt u een aantal onderhoudstips,

 

Herroepingsrecht

 

De consument heeft het recht aan studio peloeze mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, De consument stuurt dan de goederen in originele verpakking op eigen risico en kosten terug,

Artikelen die niet aan uw wensen voldoen of bij aankomst beschadigd zijn, kunnen teruggezonden worden nadat u dit gemeld heeft via e-mail (hello@studiopeloeze.be),

Van zodra de aankoop in ons bezit is, storten wij u het verschuldigde bedrag (met uitzondering van de verzendingskosten) terug,

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Peloeze of de leverancier van het artikel,

De verpakking wordt door ons steeds zorgvuldig gecontroleerd, De klant verbindt zich er dus toe om de bestelling bij levering degelijk te controleren, Wanneer de klant bij levering duidelijke schade aan de verpakking merkt, vragen wij dat wij meteen op de hoogte gesteld worden van deze beschadiging en de postverpakking bijgehouden wordt,

herroepingsrecht geldt niet voor:


*dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
*goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
*goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

* naamkettingen en -armbanden worden standaard in lettertype "Lucida Handwriting" gemaakt- andere lettertypes zijn mogelijk maar enkel op uitdrukkelijke aanvraag - enkele letters worden als kleine letters standaard gemaakt - hoofdletters kunnen ook op uitdrukkelijke aanvraag - armbanden en kettingen kunnen niet kosteloos aangepast worden
*produkten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf),
*verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
*verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
*voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld ivm hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
*de levering van losse kranten en tijdschriften

 

Online bestellen

 

Door een bestelling te plaatsen bij studio peloeze geeft de klant te kennen akkoord te gaan met de verkoops-, leverings en betalingsvoorwaarden, Mocht er een fout in ons inventarisatiesysteem zitten waardoor een artikel niet meer voorradig is, dan krijgt de koper daar binnen de week bericht van,

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van studio peloeze, Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering, Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddelijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht,

Op alle overeenkomsten tussen studio Peloeze en de klant is het Belgisch recht van toepassing, De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd,

 

Privacybeleid

 

Alle privëgegevens worden enkel gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nooit aan derden ter beschikking gesteld worden,

Bestellen bij Studio Peloeze vereist dat je ons je klantgegevens bezorgt, Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van je bestelling, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van betalingen, De gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden, De koper heeft steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens, Op verzoek kunnen de gegevens uit onze database verwijderd worden (peloeze@mail,be), I

Overmacht


studio peloeze is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht,
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van studio peloeze alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht,
studio peloeze behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft, In geen geval is studio peloeze gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen,
Indien studio peloeze bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c,q, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c,q, leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft,